Kootpark

Project beschrijving

ALDI Kootpark- Oost– nieuwbouw winkel mét wonen
 

 

De ALDI is de afgelopen 7 jaar al flink ingeburgerd aan de Sportlaan in Uithoorn Deze huidige vestiging op Kootpark-Oost in Uithoorn is een tijdelijk pand en ALDI ziet hier graag een definitieve vestiging met woningen. De gemeente gaf in 2020 groen licht voor het uitwerken van een concreet plan hiervoor. Om te voldoen aan de nieuwe uitstraling en functies van Kootpark-Oost en om sociale woningbouw mogelijk te maken, heeft ALDI met MNNR architecten het onderstaande ontwerp gemaakt voor een winkel met 36 appartementen.

 

 

De woningen

Het plan omvat 36 huurwoningen (45-54 m2). Dit zijn:

 • 9 zelfstandige huurappartementen voor jongeren met een sociale beperking. (Het plan voor deze speciale woningen is ontstaan vanuit een burgerinitiatief).
 • 16 sociale huurwoningen, voor jongeren (23-28 jaar)
 • 11 middenhuur woningen voor jongvolwassenen (tot 35 jaar)


Over de verhuur van de woningen worden momenteel afspraken gemaakt met woningbouwvereniging Eigen Haard.

 

 

Parkeren
Voor het parkeren bij de woningen wordt een intern parkeerdek gemaakt met 44 parkeerplaatsen. Deze krijgt een groen begroeide overkapping.
Parkeren voor de boodschappen kan op een parkeerterrein bij de winkel.

 


Uitstraling
De gemeente heeft voor alle ontwikkelingen in Kootpark-Oost stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld. Zo blijft de samenhang in de wijk behouden en wordt een prettige, groene uitstraling van de wijk bewaakt. Ook dit ontwerp voldoet aan de gestelde eisen voor hoogte, parkeernormen en aansluiting op omliggende bebouwing. Lees hier meer over het stedenbouwkundig plan

 

Online informatieavond vrijdag 10 december 2021
Op vrijdag 10 december is er een online informatieavond gehouden door ALDI en de gemeente. De architect MNNR lichtte samen met ALDI het ontwerp en de gemaakte keuzes toe en de gemeente was aanwezig voor vragen over de besluitvorming. U kunt de gestelde vragen en bijbehorende antwoorden en documenten hieronder bekijken.

 

Wat is de stand van zaken?
Het ontwerp dat op de informatieavond en in de winkel is getoond is niet het definitieve ontwerp. Het toont het plan van de ALDI. Hierna wordt onderzocht of dit plan ruimtelijk, maatschappelijk en financieel haalbaar is. ALDI heeft samen met de gemeente een stedenbouw­kundig plan uitgewerkt met een woningbouwprogramma. ALDI sluit hierna met de gemeente een anterieure overeenkomst. Hierin worden de onderlinge afspraken vastgelegd. Na het sluiten van de anterieure overeenkomst volgt de fase van het ontwerpbestemmingsplan. Dit loopt via de reguliere procedures van de gemeente.

 

Tijdens de informatiebijeenkomst en via de mail zijn een aantal vragen over het plan gesteld. Hieronder vindt u de antwoorden.

 

Vragen rondom de winkel

 1. Wordt er ook een aparte winkelruimte verhuurd? 
 2. Waar is laden en lossen?
 3. Fijn dat Aldi op deze plek blijft, ik ben een trouwe klant!

Antwoord:

De winkel wordt een ALDI-supermarkt, er komt geen aparte winkelruimte voor ander ondernemers beschikbaar.

Het laden en lossen gebeurt in het pand zelf. De ingang is aan de noordwestkant van de winkel.

Als bijlage wordt een tekening toegevoegd waarop wordt aangegeven waar het laden en lossen komt en wat de bochtstralen zijn van de vrachtwagen op het parkeerterrein.


Vragen rondom wonen

 1. Betreft het hier koop- of huurappartementen?
 2. Als het huurappartementen zijn, welke huurcategorie?
 3. Hoe wordt betaalbaarheid en beschikbaarheid gegarandeerd?
 4. Wat wordt het woningbouwprogramma?
 5. Waarom zijn er geen sociale huurwoningen voor eenpersoonshuishoudens van 40-plussers meegenomen?
 6. Wat is het beleid van de gemeente m.b.t. de ratio sociale woningen in een nieuw project?
 7. Maakt u zich zorgen om de hogere concentratie jongere bewoners? Is er ervaring elders?
 8. Mijn complimenten voor de doelgroep sociaal en starters. Om niet te bouwen voor de eenzaamheid zou ik ervoor pleiten om elke woning te voorzien van 2 slaapkamers, zodat mensen er kunnen samenwonen (en evt een eerste kind huisvesten).
 9. Mooie plek voor dit soort woningen! Fijn dat Eigen Haard de sociale woningen verhuurt.

 

Antwoorden:

Het gemeentelijk woonbeleid is het uitgangspunt, zoals bij elke ontwikkeling. In een wat groter  nieuwbouwproject is de regel dat minimaal  30% van de woningen sociale woningen moeten worden.

 

De vraag naar sociale huur is in Uithoorn hoog. Het college geeft voor deze locatie de voorkeur aan een betaalbaar  woningbouwprogramma (sociale huur en middeldure huur (max. 900 euro prijspeil 2019) op voorwaarde dat de benodigde parkeerplaatsen goed in het plan worden meegenomen.

 

Samen met ALDI en Eigen Haard hebben we de handen op elkaar gekregen voor  een betaalbaar woningbouwprogramma met daarbij een kleinschalig zorgconcept.

 

In het bestemmingsplan worden de sociale huur en middenhuurwoningen vastgelegd met de afmeting van 54m2. De instandhoudingstermijn is hierbij respectievelijk 25 /20 jaar. Dit voldoet aan de Verordening doelgroepen woningbouw.

 

ALDI hecht veel waarde aan een winkel op deze plek. Via de anterieure overeenkomst en vervolgens het bestemmingsplan worden de afspraken over het woningbouwprogramma goed verankerd.

 

Het woningbouwprogramma bestaat uit 36 woningen en is als volgt opgebouwd:

 • 9 zelfstandige sociale huurappartementen voor  jongvolwassenen met een lichte sociale beperking in het autistisch spectrum, van 45m2 elk. Het betreft hier een burgerinitiatief;
 • 16 sociale huurwoningen voor Uithoornse jongeren (23 tot 28 jaar) 54 m2, met jongerencontract voor 5 jaar;
 • 11 midden huurwoningen voor (jong) volwassenen tot 35 jaar, 54 m2.

 

Vanuit de gemeente is er bij dit project voor de middenhuur voor gekozen om de Uithoornse jongvolwassenen tot 35 jaar voorrang te geven. Deze groep heeft een te hoog inkomen voor sociale huur, en koopwoningen zijn vaak te duur. Het kan voor jongeren die moeten uitstromen uit een jongerenwoning in de sociale huur, en mooie vervolgstap zijn in hun wooncarrière. Deze groep valt binnen dezelfde leeftijdsklasse als de autistische jongvolwassenen. Als niet alle woningen (meer) door jongeren worden bewoond, komen de woningen ook voor andere doelgroepen beschikbaar. 

Eigen Haard maakt zich geen zorgen over de leeftijdsgroep die de appartementen gaat bewonen. Het zal veelal gaan om jonge, werkende mensen, het zijn geen studentenwoningen.

 

Woonconcept  speciale doelgroep

 1. Wie komen er te wonen in de speciale doelgroepwoningen van het zorgconcept?
 2. Mijn zoon woont sinds dit jaar in een jongerenwoning in Uithoorn, hij heeft een beperking die zich vooral zintuiglijk uit, kan hij voor deze appartementen in aanmerking komen? Hij is ondertussen bijna 27 jaar. 

Antwoorden:

De 9 zelfstandige, sociale huurappartementen zijn als ‘woongroep’ bestemd voor  jongvolwassenen met een lichte sociale beperking in het autistisch spectrum. Dit initiatief is ontstaan uit een burgerinitiatief. Momenteel wordt nog een strategie ontwikkeld om deze woningen zoveel mogelijk ten goede te laten komen van deze  Uithoornse doelgroep. De doelgroep staat hier centraal en in principe maakt de leeftijd daarbij minder uit.

 

Omdat het plan nog geen project in uitvoering is, kunnen we nog niet zeggen wie hier precies een plek kan krijgen. Daar is het nog te vroeg voor. Aanmelding zal waarschijnlijk gaan via het sociaal loket. Als we duidelijkheid hebben over de procedure en wijze van aanmelden, zullen we hierover vanuit de gemeente communiceren. Voor ondersteuning kunt u terecht bij het sociaal loket; voor lotgenoten bij het Autismecafé (zie Uithoornhelpt.nl).

 

 

Vragen rondom het stedenbouwkundig plan

 1. Waarom komen er 7 bouwlagen en is er niet gekozen voor laagbouw?
 2. Er was toch eerst sprake van 20 woningen en nu 36?
 3. Wij hadden bij koop van De Wende begrepen dat er 3 verdiepingen zouden komen, nu zijn het er 7.
 4. De hoogte vind ik best fors aan de Maximalaan, is er een bezonningsstudie gemaakt? De getoonde bezonningsstudie was te summier. Zorg voor een grotere kaart en geef de schaduw donkerder aan. Het was niet goed mogelijk een beeld te vormen van de schaduw die veroorzaakt wordt op de Wende en op nieuw Connexxionterrein.
 5. Het tijdens de info-avond getoonde plaatje van een hoger gebouw bij de brandweer  is ietwat misleidend. Dit hogere gebouw staat er niet en  mag volgens het net vastgestelde  bestemmingsplan max 6 meter hoog zijn. Sluit met de hoogte aan op omliggende bebouwing van de Wende en het nog te bouwen appartementengebouw op het  Connexxionterrein. Zorg voor een prettige woning met balkons of buitenruimte. Ook voor mensen die begeleid moeten wonen.

 

Antwoorden:

 • Stedenbouwkundige uitgangspunten

In 2016 zijn voor Kootpark-Oost stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld. Om de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van Kootpark-Oost de ruimte te geven voor hun plannen, die zijn deze uitgangspunten vertaald in vertrekpunten. Deze vertrekpunten zijn in 2017 samengevat in een poster die sindsdien aan initiatiefnemers wordt meegegeven als kader voor hun ontwikkelingen.

 

In de vertrekpunten wordt in Kootpark-Oost een onderscheid gemaakt tussen het middengebied en de randen. De randen zijn georiënteerd op de Zijdelweg en de Koningin Máximalaan. Aan de Zijdelweg is aansluiting gezocht bij de rijenwoningen, het bestaande appartementengebouw en het voormalige Rabobankgebouw/huidige De Wende. Aan de Koningin Máximalaan wordt middelhoge bebouwing ingezet als begeleiding van de weg. Dit vormt een reactie op het appartementencomplex in Park Krayenhoff en is het vervolg op de ontwikkeling van het WAPO-terrein bezien vanuit westelijke richting. Het kruispunt met de Zijdelweg vormt vervolgens stedenbouwkundig gezien een belangrijk oriëntatiepunt in Uithoorn.

 

Voor de herontwikkeling van ALDI worden, aansluitend op de Structuurvisie van Uithoorn, woningen gerealiseerd van minimaal 3 bouwlagen nabij De Wende tot maximaal 7 bouwlagen langs de Máximalaan. Deze middelhoge bebouwing is gesitueerd tussen het appartementengebouw op het voormalig Connexxionterrein (6 lagen) en loopt op richting  de Thamerhorn (9 bouwlagen). Hiermee past het ontwerp goed in zijn omgeving.  

Als op de plek van de brandweer in de toekomst ook een herontwikkeling plaatsvindt, zal een bestemmingsplanprocedure nodig zijn. In het principebesluit werd destijds gesproken van 20 woningen. De hoogte was echter destijds al vergelijkbaar met het appartementengebouw op het Connexxionterrein (6 bouwlagen). Omdat de doelgroep is aangepast (van reglulier naar jongeren) zijn er nu meer kleinere woningen gepland op hetzelfde oppervlakte en daarmee het volume. Daarbij vinden wij vanuit stedenbouwkundig oogpunt een lichte verhoging aan de voorzijde beter aansluiten bij de omgeving. Hier krijgt de speciale doelgroep een plekje. En het parkeren voor de woningen voldoet aan de normen (parkeerhandvat Uithoorn). Bovendien wordt hiermee ook het parkeren van de woningen mooier afgeschermd. 

 

 • Bezonningsstudie

De architect van ALDI, MNNR, heeft een bezonningsstudie gemaakt die als bijlage bij deze vragenlijst is toegevoegd. Hieruit blijkt dat de schaduwwerking geen invloed heeft op het naastgelegen gebouw van De Wende. De bezonningsstudie was inderdaad lastig te lezen, nu is een grotere versie toegevoegd als bijlage.

Voor inwoners van De Wende is ook een zichtprofiel gemaakt met het zicht van de Wende, waarbij ook meer tijdstippen (10.30 en 14.00 uur) worden opgenomen. Dit profiel is ook opgenomen als bijlage.

 

Vragen rond duurzaamheid en groen

 1. MNNR zet in op revitalisering, circulariteit etc. Hoe komt dat terug in het ontwerp?
 2. De entree van Kootpark en ook de parkeerplaats van de Aldi bestaan alleen uit verharding. Wordt dat natuurinclusiever, diervriendelijker, komen er nestkasten, bomen, etc.?
 3. Ik zou me kunnen voorstellen dat er op het platte gedeelte van het grote dak een flink aantal zonnepanelen geplaatst kunnen worden in sedum, de ligging (zuid) leent zich daar nog extra voor. Gaat de energievoorziening met wko-bronnen of met geluid producerende pompen? Is er een trafo nodig en waar komt die dan te staan?
 1. Ik zie verticaal groen tegen de gevels en groen langs een draadje over de parkeerplaatsen op de eerste verdieping, die een hele afstand moet overbruggen. Ik vraag me af hoe dat wordt aangelegd en onderhouden.
 2. Verder worden de randen van het gebied afgezoomd met een groene haag. Dat is prettig. Zorg dat die ook een behoorlijke maat heeft en kleedt het gebied aan met mooie grote bomen die het plan een vriendelijker aanblik biedt. Het moet niet alleen een parkeerterrein zijn maar ook een verblijfsgebied (met picknickplek of zo) voor de bewoners.
 3. Hoe is de overgang naar de sloot geregeld, is dat een natuurvriendelijke oever met plasberm/ aandacht voor biodiversiteit.
 4. Fijn dat er vogel/bijen/vleermuiskasten komen bij de woningen!

 

 

Antwoorden:

ALDI zet in op zonnepalen en begroeiing op het platte dak; verticaal groen langs de muren en boven het parkeerdek. Ook op het parkeerterrein komt extra groen in lijn met tuinstedelijk wonen. In het gebouw worden diverse (nest)kasten ingebouwd. Of waterdoorlatende verharding kan worden meegenomen voor het parkeerterrein is nog punt van onderzoek.

 

Hergebruik van materialen is  voor ALDI een aandachtspunt, al zal hergebruik op (deze) locatie in mindere mate plaatsvinden.

 

De nadere detaillering van het groen op en aan het gebouw en het parkeerterrein maar ook de oever wordt uitgewerkt in het inrichtingsplan en bij de omgevingsvergunning. Vooraf is al overleg geweest tussen de hovenier van Eigen Haard en de architect om te zorgen dat voorzieningen worden meegenomen in het ontwerp die de levensvatbaarheid van beplanting ten goede komen. We nemen  uw aandachtspunten daarbij mee.

 

Een algemene verblijfsplek is meer voor de hand liggend in het middengebied van de Sportlaan, waarmee het de hele wijk dient. We nemen het aandachtspunt mee in de planvorming bij zowel Aldi als de Sportlaan. Als bewoners t.z.t. een picknicktafel in het groen willen zetten, kunnen ze dat met Aldi en Eigen Haard bespreken (het wordt geen openbaar groen).

 

 

 

Vragen over verkeer, Sportlaan en parkeren

 1. Hoeveel parkeerplaatsen worden ingericht voor de bewoners?
 2. Hoeveel parkeerplaatsen worden ingericht voor het winkelend publiek?
 3. Waar sluit het parkeerterrein van ALDI op aan, is dat op de Sportlaan ?
 4. Gezien de doelgroep zou het een mooie kans zijn om in dit gebied uit te proberen of deelmobiliteit zou helpen om het aantal parkeerplaatsen terug te dringen (en meer groen aan te leggen).
 5. Leg op de parkeerplaatsen een poreuze steen die het regenwater goed kan afvoeren. Het hele entreegebied van Kootpark bestaat uit bestrating en met de komende temperatuurstijgingen maak ik me zorgen over de hittestress. In het centrum van Uithoorn  wordt verharding ingeruild voor groene stroken tussen de 2 weghelften. Doe dat hier ook van begin af aan.
 6. De entree naar de jongeren/sociale woningen is helemaal weggestopt in een doorlopend straatje. Dat is niet helder voor bezoekers. De entree naar begeleid wonen heb ik helemaal gemist. Maak een fatsoenlijke entree aan de voorzijde van het gebouw naast de entree van de Aldi.
 7. Ik ben benieuwd wat het brandweeradvies zal zijn ten aanzien van de vluchtroutes met spiltrappen, de entree van de woningen, de opstelplek? Kan de brandweer bij de voordeur van de appartementen komen.
 8. Is er voldoende ruimte voor de laatste auto’s in het doodlopende straatje om uit te parkeren?
 9. Tegenwoordig is het vaak erg gevaarlijk bij de Aldi op de Sportlaan. Jeugd loopt over de straat, ook omdat trottoir aan overzijde (tijdelijk) mist. Verder zou het fijn zijn als er een duidelijke voetgangerszone op het parkeerterrein zou worden aangegeven. Een aparte entree en een aparte uitgang is wel prettig.
 10. Pak ruimte aan voorzijde brandweerkazerne en voorzijde Aldi en verbeter de fietsroute en de voetgangersroutes (aan zijde brandweer) om over te steken naar Thamerdal. Pas hiervoor de VRI installatie aan. Maak ook duidelijke en langere opstelstroken voor auto’s om linksaf en rechtdoor te gaan. Verkeerlicht om naar Amstelveen te gaan staat erg (te) lang op rood. Het werkt beter als de verkeerslichten helemaal uit staan.
 11. NU is het moment om de toegang naar Kootpark eindelijk eens goed vorm te geven. Laat een verkeerskundige met bijvoorbeeld ROGG die goed werk heeft gedaan op Zijdelweg en Thamerlaan er eens naar kijken. Zorg dat daar geen trafo’s hoeven komen te staan.
 12. Wat verandert er aan de openbare weg, de Sportlaan?
 13. Waarom wordt de huidige ontsluiting (gebruik tijdens de bouw) van het Connexxion-terrein en de Máximalaan niet permanent gehandhaafd?
 14. Hoe erg wordt het verkeer op de Sportlaan belast ook met realisatie van Kootpark-Oost en daarna?
 15. Wordt er nagedacht over een rotonde op de Zijdelweg/Sportlaan?

Antwoorden:

Op het parkeerdek worden voor de bewoners  44 parkeerplaatsen ingericht (parkeernorm van 1,2 parkeerplekken per woning).Op het parkeerterrein voor winkelend publiek zullen hiernaast nog parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor bezoekers van de bewoners.

Aldi legt op hun parkeerterrein 73 parkeerplaatsen aan, dit aantal is ruim voldoende om in de behoefte te voorzien. Het parkeerterrein is bestemd voor het winkelend publiek en zal voorzien worden van een slagboom die -indien nodig-  wordt ingezet.  

De ontsluiting van het parkeerterrein van Aldi is, net als nu, op de huidige Sportlaan.

 

Als onderdeel van de omgevingsvergunning worden  aandachtspunten als veiligheidsrouting en verkeersstromen nog nader beoordeeld en afgestemd met betrokken partijen. Op de bijlage is een concept situatietekening toegevoegd met bochtstralen.

 

Deelmobiliteit zoals deelauto’s wordt op dit moment nog niet voorgeschreven in Uithoorn. De mobiliteitsvisie van Uithoorn is in ontwikkeling. Los daarvan kan deelmobiliteit inderdaad kansrijk zijn voor dit woningbouwconcept. Eigen Haard heeft hier te zijner tijd, in samenspraak met bewoners, mogelijkheden toe.

 

De aansluiting naar de Máximalaan is niet geschikt voor in- en uitvoegend verkeer, deze is hier niet op berekend. Bovendien is er dan meer kans op sluipverkeer door de wijk. Dit is ook in samenspraak met de bewoners rondom het Connexxionterrein op deze wijze tegengegaan.

Tijdens de bouw zal het bouwverkeer wel gebruik maken van de uitrit op de Máximalaan waarmee het reguliere verkeer de wijk in en uit geen extra hinder zal ondervinden.

Het is de bedoeling om, omstreeks het moment dat de projecten van Aldi en Connexxion zijn afgerond, de kern van het toegangsgebied (Sportlaan tot Zijdelweg) ook opnieuw in te richten. Deze inrichting moet duurzaam veilig zijn voor zowel auto’s, fietsers als voetgangers, waarbij zal worden aangesloten bij de doelen als gesteld vanuit klimaatadaptatie (verharding waar mogelijk vervangen door begroeiing).

Vooralsnog is hiertoe bij de ruimtelijke visie Kootpark-Oost (d.d. 2018) een schetsplan gemaakt (figuur 1). Dit is de basis voor een uit te werken plan dat in samenspraak met de omgeving wordt gemaakt en waarvoor nog een krediet moet worden gevraagd bij de raad. Naar verwachting is een rotonde niet mogelijk vanwege de korte afstand tot de Maximalaan, maar dit zal bij het maken van het plan voor de openbare ruimte nog worden beoordeeld door onze verkeerskundigen. In dit proces worden ook verkeerstellingen meegenomen.

 

 

 

Vragen over Bestemmingsplan en procedure

 1. Wat is de planning voor het vervolg?

 

Planning:

 • 10 december 2021: informatieavond omwonenden en inwoners
 • Februari 2022: anterieure overeenkomst wordt behandeld in de raadsvergadering
 • Maart 2022: voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak (coördinatieregeling)                       
 • Juni 2022: vaststellen bestemmingsplan door de raad en afgifte omgevingsvergunning
 • Beroepstermijn

 

Onder voorbehoud en op zijn vroegst:

 • Start sloop: najaar 2022
 • Start bouw: najaar 2022
 • Bouw gereed: najaar 2023

 

 


*


*


*

Velden met een * zijn verplicht.

Projectdata

 • Type
 • Mixed-use
 • Jaar
 • 2021
 • Status
 • Definitief Ontwerp
 • Opdrachtgever
 • ALDI Vastgoed B.V.
 • Locatie
 • Uithoorn
 • Oppervlakte
 • 3500m2
 • Ism
 • Den Hollander bouwadvies, Eigen Haard, Aldi Vastgoed B.V.
 • Categorieën
 • COMMERCIEEL, WONEN